Let’s Connect

OHM Clinic  คลินิกความงามซึ่งเน้นการปรับรูปหน้าให้เหมาะสมตามโครงสร้างใบหน้าของแต่ละบุคคลให้บริการในด้าน ร้อยไหม ฟิลเลอร์ โบเยอรมัน โบเจนใหม่ เลเซอร์ และการดูแลปัญหาผิวพรรณต่างๆ บนมาตรการหลักที่เน้นในเรื่องของคุณภาพ ความปลอดภัยและการบริการที่เป็นมิตร เพื่อให้คนไข้ทุกท่านพึงพอใจและรู้สึกสบายใจ

OHM Clinic สาขาเกษตร-นวมินทร์

Nirvana@Work เกษตร-นวมินทร์

เลขที่ 288/30 ถนนประเสริฐมนูญกิจ
แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

OHM Clinic สาขาสุขุมวิท101

101 True Digital Park 2nd Fl

ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กทม. 10260

สาขา Nirvana@Work เกษตร-นวมินทร์

OHM clinic สาขาเกษตร-นวมินทร์
OHM clinic สาขาเกษตร-นวมินทร์
โอเอชเอ็ม คลินิก สาขาเกษตร-นวมินทร์
OHM clinic สาขาเกษตร-นวมินทร์
OHM clinic สาขาเกษตร-นวมินทร์
โอเอชเอ็ม คลินิก สาขาเกษตร-นวมินทร์
OHM clinic สาขาเกษตร-นวมินทร์
OHM clinic สาขาเกษตร-นวมินทร์
OHM clinic สาขาเกษตร-นวมินทร์

101 True Digital Park 2nd Floor

OHM Clinic สาขาสุขุมวิท101
OHM Clinic สาขา101 True digital ชั้น 2
OHM clinic สาขา 101 true digital 2Fl
OHM Clinic สาขา101 True digital ชั้น 2
OHM Clinic สาขา101 True digital ชั้น 2
โอเอชเอ็ม คลินิก สาขา101 True digital ชั้น 2
OHM clinic สาขาสุขุมวิท101
OHM Clinic สาขาสุขุมวิท101
Nirvana@Work เกษตร-นวมินทร์

Nirvana@Work เกษตร-นวมินทร์
เลขที่ 288/30 ถนนประเสริฐมนูญกิจ
แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Phone:
(064) 163 6699
(02) 068 4242

101 True Digital Park 2nd Fl

101 True Digital Park 2nd Fl.
ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กทม. 10260

Phone:

(064) 163 6699
(02) 009 3442

Email: ohmclinic.kaset@gmail.com